Γερμανία: Κραυγή αγωνίας για τον αποκλεισμό των πιστών

Οι Ναοί στη Γερμανία θα ανοίξουν, ωστόσο η κυβέρνηση στη χώρα δε θα επιτρέψει οι πιστοί να λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία.

Για το γεγονός αυτό, ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος ενημερώνει τους πιστούς μέσω εγκυκλίου κάνοντας λόγο για αποκλεισμό, ωστόσο σημειώνει πως η εντολή αυτή αναγκαστικά θα πρέπει να εφαρμοστεί.

Στην εγκύκλιό του αναφέρει συγκεκριμένα:

Αγαπητοί μου ΧριστιανοΙ Όρθόδοξοι της Γερμανίας, Χριστός άνέστη!

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οίκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, άπαντώντας σε έπίκαιρο έρώτημα γράφει τα έξής.

«Η Έκκλησία του Χριστού, ύπακούοντας στην προτροπή του Ίδρυτή της «άπόδοτε ουν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» (Ματθ. κβ’, 21), άναγνώριζε άνέκαθεν την ύψηλή εύθύνη του Κράτους να διαχειρίζεται τα του οίκου του, διατηρούσε δε και για τον έαυτό της το ίερό και άπαράγραπτο δικαίωμα να διαφυλάσσει άμετακίνητα όσα παρέλαβε, να όργανώνει την έκκλησιαστική ζωή και να τελεί τα άγια μυστήρια σύμφωνα με την κανονική και έκκλησιολογική της παράδοση και αύτοσυνειδησία.

Στο πνεύμα αύτό, η Έκκλησία δέχθηκε προς καιρόν τα περιοριστικά μέτρα, τα όποία έπιβλήθηκαν άπό τα έπι μέρους κράτη λόγω της σοβούσης πανδημίας του νέου κορωνοιού COVID – 19.

Το γεγονός όμως ότι η Έκκλησία μας άποδέχθηκε την προσωρινή άπαγόρευση της τελέσεως των ίερών άκολουθιών στους ναούς με τη συμμετοχή των πιστών, δεν σημαίνει ότι μπορεί και έπιθυμει να διαπραγματεύεται για την Όρθόδοξη εύσέβεια και ίδίως για το μυστήριο των μυστηρίων της ζωής της, την Θεία Εύχαριστία, και για τον τρόπο μεταδόσεώς της.

Η Άγία του Χριστού Μεγάλη Έκκλησία έμμένει άκλόνητα στην θεόσδοτη Όρθόδοξη διδασκαλία για την Θεία Εύχαριστία».

Ο λόγος του Πατριάρχου μας είναι ξεκάθαρος και έκφράζει την αύτοσυνειδησία της Όρθόδοξης Έκκλησίας και όλων των μελών της άπανταχου της γης.

Παρ’ όλα αύτά, εν όψει του άνοίγματος των ίερών ναών στην γερμανική έπικράτεια, έκδόθηκαν Νομοθετικά Διατάγματα, τα όποία, έκτός των ύπολοίπων μέτρων άσφαλείας που αύτονοήτως ήδη υίοθετήσαμε, φθάνουν μέχρι του σημείου να ρυθμίζουν και τον τρόπο της Θείας Μεταλήψεως, να άπαγορεύουν δηλαδή την Θεία Κοινωνία άπό το άγιο Ποτήριο με την χρήση της άγίας Λαβίδος.

‘Ως εκ τούτου, με βαθύ πόνο σας ένημερώνω ότι, μέχρι την παύση της ίσχύος των άνωτέρω Νομοθετικών Διαταγμάτων, ένώ μπορούμε όλοι να έκκλησιαζόμαστε, δεν μπορούμε όμως όλοι να μεταλαμβάνουμε, παρά μόνον οι λειτουργοί ίερείς.

Έξυπακούεται ότι ίσχύουν στο άκέραιο και μέχρι νεωτέρας άποφάσεως τα Μέτρα για την Άποφυγή Διαδόσεως του Κορωνοιοϋ της 30ης Απριλίου 2020, οι πρακτικές οδηγίες προς τους Πιστούς μας της 1ης Μαίου 2020 και τα συμπληρωματικά μέτρα για την αποφυγή διαδόσεως τοϋ Κορωνοιού της 13ης Μαίου 2020.

Ο άναγκαστικός άποκλεισμός των πιστών μας άπό την Θεία Κοινωνία είναι το πιο θλιβερό και όδυνηρό μέτρο που άναγκάστηκα ποτέ να λάβω στην σαραντάχρονη έκκλησιαστική διακονία μου ως Μητροπολίτης Γερμανίας.

Προσεύχομαι θερμά στον Κύριο της δόξης να άνακαλέσω την άπόφαση αύτή το συντομώτερο δυνατό.

Με πατρική άγάπη
ο Γερμανίας Αυγουστίνος

Ακολουθήστε μας στο Facebook, ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα για τη Γερμανία

Ένα Project διαφορετικό από τα άλλα, πλαισιωμένο από ανθρώπους με ιδέες και έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα. Το όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε την ζεστασιά μακριά από την Ελλάδα και να κάνετε την Βαυαρία ένα πιο φιλικό και πιο ευχάριστο μέρος για να ζήσετε.